Op 8 april zijn de bewakers Date Lutterop en Giny Kasemir naar het eiland gegaan om voor het 15e jaar de bewaking van de vogelkolonies op zich te nemen. Aanvankelijk kwam het broedseizoen langzaam op gang. De kokmeeuwen vestigden zich veel later dan normaal en voor de grote sterns gold hetzelfde. Terwijl de grote sterns in andere kolonies al eieren begonnen te leggen, was er op Griend slechts sprake van een uitgesproken traag begin. De aantallen aanwezige grote sterns varieerden aanvankelijk ook sterk. Uiteindelijk zijn er ongeveer 590 paren grote sterns tot broeden gekomen, die het aanvankelijk goed deden. Eind mei-begin juni werd een flink aantal jongen geboren. Ondanks het voor Griend geringe aantal broedparen – de meeste grote sterns in het Waddengebied zitten tegenwoordig op Texel en Ameland – zag het er naar uit dat een groot deel van de jongen uiteindelijk zou uitvliegen. In de tweede helft van juni kwam er echter een dramatische omslag in het weer. Een langdurige periode van regen zorgde ervoor dat de sterns moeite hadden met het vinden van voedsel voor hun jongen. Bovendien werden de gevangen visjes in toenemende mate door kokmeeuwen geroofd, die zelf ook met voedselproblemen geconfronteerd werden. Dit leidde tot aanzienlijke sterfte onder de al grote jongen. Op 21 juni meldden de bewakers op facebook dat ze tijdens een kort bezoek aan de kolonie120 dode jongen verzameld hadden. Terwijl er positieve berichten komen uit de grote stern kolonies op Texel en Ameland, lijkt Griend wederom getroffen te worden door een fikse tegenslag. Gelukkig zijn er ook positieve berichten. In 2009 vestigden de eerste lepelaars zich als broedvogel op Griend. Sindsdien heeft de kolonie zich gestaag uitgebreid. Ook in 2016 werd een nieuw record gebroken met niet minder dan 42 broedparen.
Net als de grote sterns zijn de visdieven en noordse sterns dit jaar laat begonnen met broeden. Het aantal broedparen van beide soorten was beduidend minder dan in de voorgaande jaren. Ook deze soorten hebben geleden onder de slechte weersomstandigheden in de periode waarin de kleine jongen zo afhankelijk zijn van een voortdurende voedselaanvoer.