Het eiland Griend heeft altijd bij Terschelling gehoord. Het lag er honderden jaren geleden vlakbij en viel in bestuurlijk opzicht onder de verantwoordelijkheid van dit Waddeneiland. In de loop der eeuwen is Griend niet alleen kleiner geworden, maar heeft het zich ook voortdurend verplaatst. Historische kaarten tonen dit duidelijk aan.
Tegenwoordig is Griend onbewoond, met uitzondering van twee vogelwachters die in de broedtijd de vogelkolonies bewaken en onderzoek doen. Hoe zag Griend er vroeger uit en wie woonden er?
De oudste gegevens over bewoning dateren van 300 jaar v. Chr. Ze zijn gebaseerd op vondsten van aardewerk en botten van huisdieren die vier meter diep in de bodem bij Griend gevonden werden. Dit proto-Friesch aardewerk werd ter plaatse gemaakt, hoogstwaarschijnlijk door nomaden die gedurende de zomer in de kwelders van de toenmalige Waddenzee woonden.
Vervolgens weten we het een en ander uit oude geschriften. Zo zou er op Griend in de middeleeuwen een klein stadje geweest zijn met een scheepswerf, waar tol geheven werd bij passerende schepen. Ook was er een kloosterschool waarvan lijsten met namen van de beste leerlingen bewaard zijn gebleven.
Op historische kaarten uit de 16e en 17e eeuw zien we vaak woonheuvels getekend met huisjes erop. Griend was in die tijd nog steeds bewoond. Waarschijnlijk waren er enkele boerderijtjes, werden er huisdieren gehouden en werd geprofiteerd van de rijke visgronden die er ongetwijfeld waren. We weten echter niets met zekerheid over de aard van de bewoning en het aantal mensen dat in die tijd op Griend leefde.

In de 18e eeuw wordt de permanente bewoning op Griend opgegeven. In de zomerperiode wordt er nog wel vee geweid en hooi geoogst. Geleidelijk komt Griend steeds lager te liggen en het eiland overstroomt steeds vaker. In 1825 verdrinken alle konijnen en in 1877 verdrinken een Terschellinger veehouder en zijn zoon wanneer zij door een stormvloed worden overvallen.
In 1916 koopt de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten de rechten op het grasgewas voor een bedrag van 100 gulden. Dat is hard nodig, omdat de broedende sterns in die tijd gedood worden om dameshoeden te sieren. Vanaf dat moment is Griend echter een gesloten natuurreservaat en worden de vogels beschermd.

Lees straks meer over de historie van Griend in: Griend – eiland voor vogels