Griend is een wandelend eiland. Dit is het gevolg van een natuurlijk proces. Door stormen wordt het eiland aan de noordwestkant afgebroken, maar door opslibbing groeit het aan de zuidoostkant. In de loop der eeuwen heeft Griend zich enkele kilometers verplaatst. In de 15e eeuw lag het iets ten zuiden van Terschelling. Nu ligt het middenin de Waddenzee. In dezelfde periode is het eiland ook steeds kleiner geworden. Zo’n honderd jaar geleden leek die afname tot stand gebracht: afbrekende en opbouwende krachten waren in evenwicht. Daarin kwam echter verandering als gevolg van de aanleg van de afsluitdijk: de gemiddelde waterhoogte steeg en stormen kregen meer vat op het eiland. Griend dreigde te verdwijnen. Om dit te voorkomen heeft Natuurmonumenten enkele malen ingegrepen. In 1973 werd een beschermende zanddijk voor het eiland aangelegd. In 1987 werd deze dijk in oostelijke en westelijke richting uitgebreid. Laatstgenoemde werkzaamheden hebben ervoor gezorgd dat de prachtige kwelder zich enorm heeft uitgebreid en Griend thans zo’n 100 hectare groot is. Toch zijn er opnieuw zorgen om de afslag aan de westkant. Daarom heeft Natuurmonumenten besloten om in 2016 opnieuw werkzaamheden aan het Griend uit te voeren in de vorm van een beschermende zandwal aan de westkant.
Tijdens de uitvoering van het plan wordt op enkele plaatsen op het eiland de weelderige vegetatie verwijderd die na de succesvolle werkzaamheden in 1987 is ontstaan. Door kale plekken te creëren krijgen de sterns meer ruimte om te broeden. Op deze wijze hoopt Natuurmonumenten Griend weer langdurig tegen de zee te beschermen, terwijl de sterns meer broedgelegenheid krijgen.